NANORRIZORREM

Nanopartikulez lagundutako errizoerremediazioa kutsadura mistoz kutsatutako lurzoruak leheneratzeko

  • Finantzaketa: MINECO 
  • Liderra: Carlos Garbisu 
  • Gauzatzea: 2017-2019

Azalpena:Bertan behera utzitako industri jarduerek lurzoru kutsatuak utzi dituzte euren kokalekuetan, aldi berean konposatu organikoek eta inorganikoek kutsatuta.Gertaera horrek arrisku potentziala dakar berarekin gizakien osasunerako eta ekosistemetarako.Horregatik, funtsezkoa da lurzoru kutsatu horiek leheneratzeko bideei ekitea, lurzoruen toxikotasuna gutxitzeko eta ekosistemen eginkizunak eta zerbitzuak gauzatzeko berez duten ahalmena berreskuratu dezaten.Proiektuaren helburu nagusia da Brassica spp. landareek (B. napus, B. carinata eta B. juncea; metal astunak erauzteko ahalmen handia duten espezieak) eta beren errizosferako mikroorganismoek elkarrekin jardunda poliklorobifeniloek, hidrokarburo aromatikoek eta metal astunek (Cu, Zn, Cd, Pb) eragindako kutsadura mistoa duten lurzoruen erremediaziorako.Era berean, errizoerremediazioaren eta nanoerremediazoaren arteko sinergia posibleak baloratuko dira burdina zerobalentearen nanopartikulak aplikatuta.Lurzoru kutsatuan jaiotako mikrobio populazioak abiapuntu hartuta, kutsatzaileak ezabatzea optimizatuko da biomasaren agente bioestimulatzaileak eta mikrobioen lana erabiliz, kutsatzaileen bioerabilgarritasuna handitzea eta haien narriadura biologikoa sustatzeko.Horrez gain, metal astunak landareen bitartez erauzteko eta kutsatzaile organikoen errizodegradaziorako estrategiak konbinatuko dira kokaleku kutsatu bat eremu eskalan erremediatzeko.Teknologia horien eraginkortasuna neurtzeko, elementu hauek monitorizatuko dira: (i) kutsatzaileen mailak eta (ii) lurzoruaren osasuna leheneratzea. Monitorizaziorako, berriz, bioadierazle eta biomarkatzaile batzuk erabiliko dira (mikrobioak eta landareak), ekosistema edafikoaren prozesu, funtzio eta zerbitzuen leheneratzeari buruzko informazioa emango baitute.

Helburuak:

1.- Kutsadura mistoa (PAH, PCB, metal astunak) duten lurzoruen errizoerremedioaziorako landareak eta agente bioestimulatzaileak aukeratzea.

2.- Brassica spp.-rekin eta bioestimulatzaileekin errizoerremediatzeko prozesu baten aplikazioa, kutsadura mistoa duten lurzoruak leheneratzeko.

3.- Olioa lortzea bioerregai gisa erabiltzeko.

4.- Errizoerremediazioak, nanoerremediazioak eta nanoerrizoerremediazioak kutsadura mistoa duten lurzoruak leheneratzeko prozesuetan duten eragina konparatzea.

5.- Errizoerremediazioa edota nanoerrizoerremeiazioa kokaleku kutsatuan eremu eskalan, lurzoruko kutsadura kentzeko eta lurzoruen osasuna eta ekosistemen zerbitzuak leheneratzeko duten ahalmena ebaluatzeko.